Бүрдүүлэх материал

 

Албан журам болон автотээврийн хэрэгслийн даатгал:

 • Даатгалын гэрээ эх хувь;
 • Даатгуулагчийн өргөдөл, албан тоот;
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
 • Учирсан хохиролын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал;
 • Холбогдох жолооч нарын мэдээлэл, материал;
 • Хохирол болон орчин нөхцлийг харуулсан фото зураг;
 • Шаардлагатай бусад материал.

Орон сууцны даатгал:

 • Даатгалын гэрээ эх хувь
 • Даатгуулагчийн өргөдөл, албан тоот
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
 • Тухайн орон сууцны сүүлийн 2 сарын төлбөр төлсөн баримт
 • Даатгуулагчийн цахим иргэний үнэмлэх хуулбар /ҮХХ гэрчилгээний хуулбар/

Гэнэтийн ослын даатгал:

 • Даатгалын гэрээ эх хувь;
 • Даатгуулагчийн өргөдөл, албан тоот;
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
 • Эмчлүүлсэн магадлагаа, эмчилгээний амбулаторийн карт, өвчний түүх, эмнэлгийн хуудас;
 • Учирсан хохиролд холбоотой хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээлэлүүд
 • Шаардлагатай бусад материал.

Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал:

 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухайн албан тоот, өргөлдөл
 • Даатгалын гэрээ
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт акт,  баримт тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр
 • Учирсан хохиролд холбоотой хохирогч болон хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад шаардлагатай мэдээлэлүүд

Бусад төрлийн даатгал:

 • Даатгалын гэрээ эх хувь;
 • Даатгуулагчийн өргөдөл, албан тоот;
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
 • Учирсан хохиролын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал;
 • Хохирол болон орчин нөхцлийг харуулсан фото зураг;
 • Шаардлагатай бусад материал.