Нөхөн төлбөр хамрагдахгүй нөхцөл

Даатгуулагчид дор дурьдсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохоос татгалзана

  1. Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох   нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн
  2. Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон
  3. Даатгалын гэрээнд зааснаас бусад шалтгаанаар хохирол гарсан
  4. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн
  5. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл
  6. Даатгалын гэрээнд заагаагүй нөхцөл, эрсдлийн улмаас гарсан хохирол