Компанийн хувьцаа эзэмшигчид

КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Хаан Даатгал ХХК нь 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани ба нийт гурван хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө дээр суурилан байгуулагдсан үндэсний даатгалын компани юм.