Нөхөн төлбөр хамрагдахгүй нөхцөл

Даатгуулагчид дор дурьдсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохоос татгалзана

  1. Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох   нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;
  2. Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
  3. Даатгалын гэрээнд зааснаас бусад шалтгаанаар хохирол гарсан;
  4. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн;
  5. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.
  6. Даатгалын гэрээнд заагаагүй нөхцөл, эрсдлийн улмаас гарсан хохирол.