Нэг удаагийн тохиолдлын даатгал

НЭГ УДААГИЙН ТОХИОЛДЛЫН ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар даатгуулагчийн эзэмшиж, ашиглаж байгаа автотээврийн хэрэгсэл зам тээврийн осолд орох, зогсоол гаражид байх болон оруулах, гаргах үед учирсан хохирол, хулгай дээрэм, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлийн улмаас учирсан хохирол зэргийг мөнгөн хэлбэрээр эсвэл сэлбэх, засах, солих зэргээр нөхөн төлнө.

Онцлог давуу тал

  • Хураамж автомашины зах зээлийн үнээс хамаарахгүй, маш хямд
  • Нөхөн төлбөрийн шуурхай шийдвэр

Даатгалын зүйл

Иргэд, аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлд байгаа А,B,C,D ангиллын тээврийн хэрэгсэл байна.

Даатгалын үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээг даатгуулах автотээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнийг үндэслэн тогтооно.

Даатгалын хураамж

Даатгалын хураамж тээврийн хэрэгслийн марк, загвар, элэгдэл зэргээс үл хамааран 40.000₮ байна.

Даатгалын эрсдэл

  • Даатгуулагч зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн зам тээврийн осол
  • Даатгуулагчаас бусад этгээд жолоодон зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн зам тээврийн осол
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Байгалийн гамшиг