Барилга угсралтын ажлын багц даатгал

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН БАГЦ ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар барьж буй барилга байгууламж, ажлын талбайд суурилуулсан тоног төхөөрөмж, бараа материал, ажилчдын түр сууц, кэмп, агуулах, инженерийн шугам сүлжээнд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Даатгалын зүйл

  • Барьж буй барилга, байгууламж
  • Ажлын талбайд суурилуулсан тоног төхөөрөмж
  • Бараа материал
  • Ажилчдын түр сууц, агуулах, даатгалын зүйл

Даатгалын эрсдэл

Үндсэн эрсдэл:

  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Байгалийн гамшиг
  • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал
  • Барилгын нуралт

Нэмэлт эрсдэл:

  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
  • Хулгай, дээрэм, түүний үр дагавар