Гадаадад аялагчийн даатгал

ГАДААДАД АЯЛАГЧИЙН ДААТГАЛ

Даатгалын Зүйл, Эрсдэл:
Юуг хамгаалах вэ?:
Даатгуулагчийн өөрийн байнга оршин суудаг газраас өөр улсад зорчиж буй иргэний амь нас, эрүүл мэнд. 
Ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?:
Гадаадад хэвтэн эмчлүүлэх болон, амбулаториор эмчлүүлэх зардал;
Яаралтай амбулаторийн эмчилгээний зардал;
Яаралтай шүдний эмчилгээний зардал;
Аяллын үед хурцаар өвчилсөн, гэмтсэн үед эх оронд нь буцаах, тээвэрлэх зардал;
Даатгуулагчтай хамт аялж байгаа гэр бүлийн гишүүнийг эх оронд нь буцаах зардал;
Шарилыг эх оронд нь буцаах зардал;
Гэр бүлийн нэг гишүүний аяллын зардал;
Даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүн нас барсан үед эх оронд нь яаралтай буцаах зардал;
Эм тариа хүргэх зардал;
Яаралтай мессеж дамжуулах үйлчилгээ;
Баталгаа гаргах үйлчилгээ;
Бэлэн мөнгөний урьдчилгаа олгох үйлчилгээ;
Өмгөөлөгчийн зардал;
Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, жолооны үнэмлэхээ хаяж, гээгдүүлэх;
Бүртгэгдсэн ачаа тээш нислэгийн үед алдагдах;
Ачаа тээш хоцрох;
Алдагдсан ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсийн байгаа газрыг тодорхойлох, хүргэх зардал;
Даатгалын Үнэлгээ, Хураамж:
Даатгалын Үнэлгээ:
 
Даатгалын нийт үнэлгээ нь даатгалын хамгаалалтын төрлөөс хамааран дараах хэмжээтэй байна.
 
1. 20,000 ам.доллар;
 
2. 50,000 ам доллар;
Нийт төлөх хураамж:
 
1. 20,000 ам долларын хамгаалалтын багцыг сонгож даатгуулсан тохиолдолд хоногоос хамааран 4 - 130 ам доллар байна.
 
2. 50,000 ам долларын хамгаалалтын багцыг сонгож даатгуулсан тохиолдолд хоногоос хамааран 5 - 150 ам доллар байна.
Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл:
Даатгалын нөхөн төлбөр олгоход шаардлагатай материалуудыг үндэслэн даатгалын үнэлгээнд багтаан нэхэмжлэлийн дагуу доорх нөхцөлүүдээр энэхүү нөхцөлийн дагуу заасан хязгаар хүртэл нөхөн төлбөр олгоно.
Гадаад оронд байх хугацаанд гарах эмнэлэг, эмчилгээний зардал: Даатгуулагч хурцаар өвчлөх, гэмтэл авсны улмаас учирсан эмнэлэг, эмчилгээний болон мэс заслын зардал, эмчлэгч эмчийн жорын хуудсаар олгогдсон эм тарианы зардал зэрэг ердийн, нэн шаардлагатай, зайлшгүй гарах зардлыг эмчлэгч эмчийн тодорхойлсны дагуу Даатгагч нөхөн төлнө. Даатгагчийн эмч, мэргэжилтний баг нь Даатгуулагчийн эмчлүүлж буй эмнэлэг эсвэл эмчтэй холбоо барьж Даатгуулагчид зохистой эмчилгээ хийж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Даатгалын тохиолдол бүрд Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг нь 50 ам.доллар байна.
Нутаг оронд нь яаралтай хүргэх болон тээвэрлэх зардал: Даатгуулагч гадаад улс оронд байх хугацаанд хурц өвчилсөн, гэмтсэн тохиолдолд түүнийг хамгийн ойрын эмнэлэгт хүргэх, эх оронд нь тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулж гарсан зардлыг Даатгагч төлнө. Даатгагчийн эмч, мэргэжилтний баг Даатгуулагчийн биеийн ерөнхий байдал, өвчин болон ослын хүнд хөнгөн эсэхээс шалтгаалан аль эмнэлэг рүү илгээх, эх оронд нь зөөн тээвэрлэх шаардлагатай эсэхийг шийдвэрлэнэ.
Даатгагчийн эмч, мэргэжилтний баг: Даатгуулагчийн эмчлүүлж буй эмнэлэг эмчилгээний төвтэй байнгын харилцаатай ажиллан, эмчлэгч эмч нартай зөвлөлдсөний үндсэн дээр хамгийн тохиромжтой тээврийн хэрэгслээр шилжүүлэн тээвэрлэх эсвэл эх оронд нь буцаан зөөн тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. Даатгагчийн эмч, мэргэжилтний баг нь даатгуулагчийг эх оронд нь буцаан зөөн тээвэрлэх шаардлагагүй гэж үзсэн хөнгөн гэмтэл бэртэл, өвчлөлийн үед түргэн тусламжийн болон бусад тохиромжтой тээврийн хэрэгслээр эмнэлэг эмчилгээний төвд шилжүүлэн тээвэрлэнэ.
Яаралтай амбулаторийн эмчилгээний зардал: Даатгуулагч гадаад оронд байх хугацаанд архаг хууч биш өвчний улмаас яаралтай амбулаторийн эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон тохиолдолд Даатгагч 2000 ам.доллар хүртэлх төлбөрийг төлөх ба Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэсэг даатгалын тохиолдол бүрд 50 ам.доллар байна.
Шүдний яаралтай эмчилгээ: Даатгуулагч гадаад оронд аялах хугацаанд өвчилсөн шүдийг эмчлэх, халдвар болон шүд авахад анхны тусламж үзүүлэх яаралтай эмчилгээ шаардлагатай болсон тохиолдолд Даатгагч 1,000.00 ам.доллар хүртэлх төлбөрийг төлөх ба Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэсэг даатгалын нэхэмжлэл бүрд 50 ам.доллар байна.
Даатгуулагчтай хамт яваа гэр бүлийн гишүүнийг яаралтай буцаах: Даатгуулагч хурцаар өвчлөх, гэмтлийн улмаас 10 ба түүнээс дээш хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай болсон эсвэл нас барсан тохиолдолд Даатгуулагчийг дагалдан яваа, даатгуулагчтай нэг улсад оршин суудаг гэр бүлийн нэг гишүүн өөрийн тээврийн хэрэгслээр буцах боломжгүй болсон эсвэл ирсэн маршрутын дагуу буцах боломжгүй болсон тохиолдолд эх оронд нь буцаах зардлыг Даатгагч хариуцна.
Шарил зөөн тээвэрлэх: Даатгуулагч хурц өвчлөл болон гэмтлийн улмаас нас барсан тохиолдолд Даатгагч шарилыг нь эх оронд нь буцаан тээвэрлэх зардлыг хариуцна. Оршуулгын зардал, шарил чандарлах эсвэл оршуулгын ёслолын зардлыг төлөхгүй.
Гэр бүлийн нэг гишүүний аялалын зардал: Даатгуулагч хурцаар өвчлөх, гэмтлийн улмаас 10 ба түүнээс дээш хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай болсон тохиолдолд Даатгуулагчийн гэр бүлийн нэг гишүүнийг байнгын оршин суугаа газраас Даатгуулагчийн гадаадад хэвтэн эмчлүүлж байгаа газарт хүргэх, буцаан хүргэх тээврийн зардал, мөн гэр бүлийн гишүүний байрлах зочид буудлын зардалд зориулан дээд тал нь 10 хоногоор тооцон өдөрт 85 хүртэлх ам.долларын зардлыг Даатгагч хариуцна.
Даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүдээс нас барсан тохиолдолд Даатгуулагчийг яаралтай нутаг оронд нь буцаах зардал: Даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүдээс (ойрын гэр бүлийн гишүүн гэдэгт Даатгуулагчаас дээш болон доош хоёр үеийг хэлнэ) нас барсан тохиолдолд Даатгуулагч аялалаа яаралтай зогсоон улмаар өөрийн тээврийн хэрэгслээр эсвэл ирсэн маршрутын дагуу буцах боломжгүй болсон тохиолдолд нутаг орондоо буцах аялалын зардлыг Даатгагч төлнө. Энэ тохиолдолд Даатгуулагч гэр бүлийн гишүүдээс нь нас барсан гэдгийг нотлох нас барсны гэрчилгээ болон аялалаа зогсоох шаардлагатай болсон тухай бичиг баримтыг бүрдүүлж Даатгагчид хүргүүлнэ.
Эм тариа хүргэх үйлчилгээ: Даатгуулагчийн эмчлүүлж байгаа газарт түүнийг эмчлэгч эмчийн бичсэн эм тариа эсвэл Даатгуулагчийг гадаадад аялахаас өмнө бичигдсэн эм тариа нь Даатгуулагчийн байгаа газраас олдох боломжгүй бөгөөд энэ нь даатгуулагчийн эрүүл мэндэд нэн шаардлагатай болсон тохиолдолд эм тариа яаралтай илгээх зардлыг Даатгагч төлнө.
Яаралтай мессеж дамжуулах үйлчилгээ: Даатгалын тохиолдол болсон тухай Даатгуулагчийн гэр бүлийнхэнтэй яаралтай холбоо барих, мессеж илгээх үйлчилгээг Даатгагч хариуцна.
Баталгаа гаргах үйлчилгээ: Даатгуулагч хуулийн хариуцлага хүлээсний улмаас Даатгуулагчид шаардлагатай байгаа баталгааг Даатгагч Даатгуулагчийн өмнөөс 850 ам.доллар хүртэл гаргаж урьдчилгаа олгох ба Даатгуулагч Даатгагчийн баталгаагаар авсан урьдчилгааг 45 хоногийн дотор Даатгагчид буцаан төлнө. Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэгч компани нь урьдчилгааг олгохоос өмнө Даатгуулагчийн кредит дансны баталгааг Даатгуулагчаас шаардах эрхтэй.
Бэлэн мөнгөний урьдчилгаа олгох үйлчилгээ: Даатгуулагч гадаад оронд аялах хугацаанд хурц өвчлөл, гэмтэх, эд зүйлс, ачаа тээшээ дээрэмдүүлэх зэргээс үүдэн бэлэн мөнгөний хомстолд орсон тохиолдолд төлбөрийн баримтууд, тодорхойлолт, холбогдох байгууллагад гаргасан өргөдөл гомдол зэрэг баримтуудыг шалган баталгаажуулсны үндсэнд Даатгагч нь Даатгуулагчид 850 ам.доллар хүртэлх мөнгөн урьдчилгаа олгоно. Энэхүү мөнгийг Даатгуулагч урьдчилан Даатгагчийн дансанд байршуулсан байх байх ёстой.
Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, жолооны үнэмлэхээ хаяж гээгдүүлэх: Даатгуулагч гадаад оронд байх хугацаандаа иргэний үнэмлэх, гадаад пасспорт, жолооны үнэмлэхээ хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд эдгээр бичиг баримтыг шинээр авах, эсвэл үүнтэй адилтгах консулын бичиг авах зардлыг 200 ам.долларт багтаан нөхөн төлнө.
Өмгөөлөгчийн зардал: Даатгуулагч нь гадаад оронд аялах хугацаанд зам тээврийн осол гаргасны улмаас ногдуулсан ял, торгууль болон иргэний холбогдолтой нэхэмжлэлтэй холбогдолтойгоор үүсэх хэргийн өмгөөллийн зардалд зориулж Даатгагч 2,100 ам.доллар хүртэл төлнө.
Бүртгэгдсэн ачаа тээш нислэгийн үед алдагдах: Тээвэрлэгчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас нислэгийн үед Даатгуулагчийн бүртгүүлсэн ачаа тээш алдагдсан мөн хувийн эд зүйлсээ алдсан тохиолдолд ачаа тээшийг олж авах болон алдагдсан эд зүйлсээ нөхөн бүрдүүлэхэд зориулан Даатгагч 210 ам.доллар хүртэлх нөхөн төлбөр олгоно. Даатгуулагч алдагдсан ачаа тээш, дотор нь байсан эд зүйлсийн жагсаалт, үнэ, худалдан авсан өдөр, тээвэрлэгчийн зүгээс олгосон нөхөн төлбөрийн баримт зэрэг тодорхой мэдээллийг Даатгагчид өгөх шаардлагатай бөгөөд алдагдсан эд зүйлсийн нөхөн төлбөрийг тооцохдоо олон улсын агаарын тээврийн компаниудын ачаа тээшинд хүлээх хариуцлагын журмыг мөрдөнө. Ачаа тээш алдагдах үед хүлээх хүлээлгийн хугацаа доод тал нь 21 өдөр байх ба алдагдсан эд зүйлс цаашид олдох боломжгүй тухай дүгнэлт тээвэрлэгч компаниас гарсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгогдоно. Мөнгө, үнэт эдлэл, дебит болон кредит карт, аливаа бичиг баримт алдагдсан тохиолдолд энэ даатгалаар нөхөн төлбөр олгохгүй.
Ачаа тээш хоцрох: Олон Улсын Агаарын Тээврийн Холбоо (I.A.T.A)-ны бүрэлдэхүүнд багтдаг агаарын тээврийн компанид бүртгүүлсэн ачаа тээш 6 цагаас дээш хугацаагаар хойшлогдсон тохиолдолд Даатгагч Даатгуулагчид ойр зуур хэрэгцээт зүйлс худалдан авах зардалд зориулан хоцорсон 8 цаг тутамд нэг удаад 50 ам.доллар нийт 100 ам.доллар олгоно. Энэ тохиолдолд агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хойшлогдсон тухай албан ёсны тодорхойлолтыг болон хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан төлбөрийн баримтуудыг үндэслэн нөхөн төлбөр олгоно.
Алдагдсан ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсийн байгаа газрыг тодорхойлох болон тээвэрлэн хүргэх: Даатгуулагчийн ачаа тээш болон хувийн эд зүйлс хулгайд алдагдсан тохиолдолд даатгагч хэрхэн мэдэгдэх тухай зөвлөгөөг өгч, алдагдсан ачаа тээшийн байгаа газар, байрлалыг тогтоох талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээг авна. Даатгуулагчийн ачаа тээш болон алдагдсан эд зүйлс олдсон тохиолдолд Даатгуулагчийн байгаа газарт ачаа тээшийг нь хүргэх эсвэл байнгын оршин суугаа нутаг орон руу нь хүргэх зардлыг Даатгагч хариуцна. Даатгуулагчийн ачаа тээш болон хувийн эд зүйлс алдагдсан тохиолдолд тээвэрлэгч компанийн гаргасан тодорхойлолтын эх хувь, бусад шаардлагатай бичиг баримтыг үндэслэнэ.
Нислэг хойшлогдох: Даатгуулагчийн хуваарьт нислэг цаг агаарын таагүй нөхцөлөөс шалтгаалан 6 цагаас дээш хугацаагаар хойшлогдсон тохиолдолд Даатгагч нислэг хойшлогдсоны улмаас гарах нэмэгдэл зардал (зочид буудал, хоол, унааны зардал)-д зориулан дараах хязгаарт багтаан нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:
 
1. 6 цагаас илүү хугацаагаар нислэг хойшлогдсон тохиолдолд нэг удаад 45 ам.доллар хүртэл;
 
2. 12 цагаас илүү хугацаагаар нислэг хойшлогдсон тохиолдолд нэг удаад нэмэлт 45 ам.доллар;
 
3. 18 цагаас илүү хугацаагаар нислэг хойшлогдсон тохиолдолд нэг удаад нэмэлт 45 ам.доллар;
 
4. 24 цагаас илүү хугацаагаар нислэг хойшлогдсон тохиолдолд нэг удаад нэмэлт 45 ам.доллар;
 
Дээрх нөхөн олговрыг холбогдох төлбөрийн нэхэмжлэлүүд болон нислэгийн талаарх мэдээлэл, хөөрөх хугацаа, нислэг хойшлогдсон шалтгаан зэргийг тодорхой тусгасан тээвэрлэгч компанийн эсхүл түүний төлөөлөгч агентын бичгээр үйлдсэн тодорхойлолтыг үндэслэн олгох эсэхийг шийдвэрлэх ба нийт нөхөн олговрын хэмжээ 180 ам.доллар-с хэтрэхгүй байна. Агаарын тээврийн компанийн болон тэдгээрт үйлчилгээ үзүүлэгч гэрээт компаниудын ажилчид ажил хаясны улмаас нислэг хойшлогдсон тохиолдолд Даатгагч хариуцлага хүлээхгүй.
Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл:
Даатгуулагчийн өөрийн буруутай үйл ажиллагаа, гэмт хэргийн чанартай үйлдэлд оролцсоны улмаас эсвэл залилангийн зорилгоор хийсэн, хэт хайхрамжгүй, хэт болгоомжгүй үйлдлээс үүссэн хохирол. Даатгуулагчийн сэтгэцийн өөрчлөлтөд орсон үед үйлдсэн болон, сэтгэл мэдрэлийн эмчилгээ хийлгэх үеийн үйлдэл, түүний үр дагавар.
Хүний хүчин зүйлээс үл хамаарах байгалийн онц үзэгдлүүд болох үер, газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт, галт уулын дэлбэрэлт, хүчит салхи, агаар мандал ба сансраас унах биетүүд, агаар мандлын, цаг уурын, чичирхийллийн болон геологийн онцгой үзэгдэл.
Терроризмын үйл ажиллагаа, бослого, үймээн самуун болон олон нийтийн хэт бөөгнөрсөн үйл ажиллагаа, цугларалтаас үүдсэн хохирол.
Энхийн цагт цэрэг армийн болон хамгаалалтын хүчний үйлдэл, хохирол.
Урьдчилан зарласан болон зарлаагүй дайн байлдааны үйл ажиллагаа, олон улсын хөндлөнгөөс оролцон хүч хэрэглэсэн үйл ажиллагаа, мөргөлдөөн, маргаантай асуудал.
Радио идэвхт болон цөмийн эрчим хүчний нөлөөлөл.
Даатгуулагч мөрийцөх, аливаад уриалан дуудсан үйлдэл хийх, хэрүүл шуугиан гаргах болон зайлшгүй тохиолдолд хуулийн дагуу хувийн болон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, аврах үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол.
Нэмэлт хураамж төлж, гэрээнд тусгайлан тохиролцоогүй нөхцөлд Даатгуулагч даатгуулахаас өмнө өвдсөн байсан өвчин болон гэмтлүүдтэй холбоотой аливаа зардал.
Даатгуулагч аливаа уралдаан тэмцээн, спорт арга хэмжээ, урьдчилсан болон бэлтгэл сорилтод оролцсон.
Автомашин, мотоцикл бусад ижил төстэй тээврийн хэрэгслийн уралдаан тэмцээнд оролцох, ан ав хийх, хиймэл уушги ашиглан усанд шумбах, зорчигч тээврийн бус усан онгоцоор олон улсын далай тэнгист навигацийн тээвэрт оролцох, морь унах, ууланд авирах, бокс тоглох, барилдах, бие хамгаалах урлаг болон шүхрээр буух, халуун агаар бүхий агаарын бөмбөлгөөр нисэх, чөлөөт уналт, гулгалт, эгц хананд авирах зэрэг аюултай спортын төрөлд оролцох.
Cпортын холбоо болон бусад ижил төстэй байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа уралдаан тэмцээнд оролцох.
Цанаар гулгах болон түүнтэй төстэй спорт, өвлийн болон зуны спортын аюултай төрөлд оролцох.
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна байнга оршин суугч, оюутнууд.
Олон нийтэд үйлчилдэггүй агаарын хөлөг эсвэл нисдэг тэргээр зорчих, ашиглах.
Даатгуулагчийн ажил үйлчилгээний үр дагавраас үүдэлтэй гарсан хохирол, ажлын байран дахь осол.
Хүний хүчин зүйлээс үл хамаарах байгалийн онц үзэгдлүүд болох үер, газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт, галт уулын дэлбэрэлт, хүчит салхи, агаар мандал ба сансраас унах биетүүд, агаар мандлын, цаг уурын, чичирхийллийн болон геологийн онцгой үзэгдэл.
Нэн яаралтай, зайлшгүй тохиолдлоос бусад тохиолдолд Даатгуулагч болон түүний өмнөөс “MAPFRE Asistencia”-д урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр эсвэл уг байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр хүлээн авсан аливаа үйлчилгээ. Хэрэв нэн яаралтай болон зайлшгүй тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага гарсан бол Даатгагчид холбогдох баримт, тооцоо, нэхэмжлэлийн эх баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай.
Даатгуулахаас өмнө өвдөж байсан аливаа архаг хууч өвчин эмгэг, гэмтэл.
Амиа хорлох, мөн амиа хорлохоор завдсанаас биед учирсан гэмтэл, хожим үүссэн нөлөөлөл.
Архи, хар тамхи, хортой, хориотой эм хэрэглэсэн, хар тамхины хольц бүхий мансууруулах үйлчилгээтэй эм тариа хэрэглэсэн, эмчийн жоргүй хэрэглэхийг хориглосон эм тариаг дур мэдэн хэрэглэсэн, ухаан санаанд нөлөөлөхүйц болон мэдрэлийн тэнцвэр алдагдуулах үйлчилгээтэй эм хэрэглэснээс үйлдэлтэй өвчин, түүний үр дагавар.
Даатгагчийн эмч мэргэжилтнүүдийн зөвшөөрсөн тохиолдолд Даатгагчийн санал болгосон шилжүүлэх, тээвэрлэх асуудлыг Даатгуулагч болон түүнийг төлөөлж буй хүмүүс татгалзсан, хойшлуулсан.
Нөхөн сэргээх эмчилгээ.
Протез (хиймэл эрхтэн), ортопед, остесинтез материал, нүдний шил.
Жирэмслэлт, төрөлт, үр хөндөлт болон тэдгээрийн хүндрэлүүд.
Ачаа тээшний баглаа боодлын болон тэмдэг тэмдэглэгээний хангалтгүй байдал, мөн хагарч хэмхрэх болон амархан муудах тээш зэргээс үүдэн гарсан үр дагавар.
Даатгалын гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаанаас өмнө учирсан аливаа өвчин, гэмтэл, хохирол;
Эмнэлгийн туслалцаа, эмчилгээ авах зорилготойгоор гадаад оронд зорчсон;
Үл анагаагдах өвчний онош тавигдсаны дараа гадаад оронд зорчсон;
Гадаад оронд зорчихоос өмнөх 12 сарын хугацаанд Даатгуулагч эмчилгээ хийлгэж байсан, эмнэлэгийн хяналтанд байсан үедээ эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр зорчсон.
Даатгуулагч байнгын оршин суугаа газартаа байх хугацаанд гарсан аливаа зардал, даатгалын гэрээгээр хамгаалагдаагүй аливаа эрсдэлүүд, даатгалын хугацаа дууссан, эсвэл гадаад оронд зорчсоноос хойш 90 хоногийн дараа гарсан аливаа зардал.