Санхүүгийн мэдээлэл

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн дүн 8.8 тэрбум төгрөг болсон ба сүүлийн 5 жилийн турш жилд дунджаар 22% өссөн бөгөөд энэхүү үзүүлэлт нь даатгалын салбарын дундаж өсөлтөөс даруу 4% илүү өссөн үзүүлэлт юм.
2017 оны эцсийн байдлаар компанийн нөөц сангийн хэмжээ 2.7 тэрбум төгрөг хүрсэн бөгөөд сүүлийн 5 жилийн турш жилд дунджаар 16% хувь өсөж даатгуулагчдын эрсдэлийг хариуцах чадавхаа сайжруулан ажиллаж байна.